EU:n yleinen tietosuoja-asetus kansallisine lisäyksineen 2016/679, Tietosuojalaki 1050/2018.


1. Rekisterinpitäjä

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
PL 68 (Patteristonkatu 3)
50101 Mikkeli
Puhelinvaihde 0406550555
Y-Tunnus: 2472908-2

2. Rekisteristä vastaava henkilö ja yhteystiedot

projektipäällikkö Anna Ollanketo
Osoite: Patteristonkatu 3D
Postitoimipaikka: 50100 Mikkeli
Puhelinnumero: 040 183 9330
anna.ollanketo@xamk.fi

3. Rekisterin nimi

Xamk Digiportaat-hankkeen yhteystieto- ja koulutusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yhteystieto- ja koulutusrekisterin tietoja käytetään hankkeen viestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen.

Käsittelyn oikeusperusteena ovat

  1. Rekisteröidyn suostumus,
  2. Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot ja paikkakunta. 

Osaamiskartoitukseen osallistuvilta kerätään seuraavat tiedot: 

Etunimi ja sukunimi, ammatti, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kieli, paikkakunta. 
 

Hyviö-sovelluksen tiedot: 

Yrityksen nimi ja Y-tunnus 

Yrityksen yhteystiedot ja taustatietoja yrityksestä 

Yrityksen osaamistarpeet 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä,
– Asiakkaalta itseltään ilmoittautumisen / verkkolomakkeen kautta,
– Asiakkaalta itseltään ennen koulutusta,
– Koulutettavan työnantajalta ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja ESR (Euroopan sosiaalirahasto) -hallinnolle / EURA:lle projektin seurantaa varten. ESR-hallinto/EURA ovat sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Sivuiltamme löytyy erillinen linkki ESR-henkilöjärjestelmän rekisteriselosteeseen. Lomakkeiden säilytysaika on 20 vuotta. 

Käytämme tietoja myös uutiskirjeen lähettämiseen. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

– Verkkoviestintä ja uutiskirjeet: MailerLite 

Osaamiskartoitukseen osallistuneiden tietoja käsitellään Hyviö-sovelluksessa. Hyviö-sovellusta käytetään osallistujien osaamisen analysointiin ja sen pohjalta toimenpidesuosituksiin sekä vaikuttavuuden mittaamiseen. Tietosuojakäytäntö – Hyviö (hyvio.fi) 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisiin järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiset lomakkeet säilytetään kulunvalvotussa tilassa suljetussa kaapissa.  

10. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

  • oikeus tarkastaa tietokantaan tallennetut henkilötietonsa. Tietopyyntö osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle. 
  • pyytää tietojesi oikaisemista
  • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

11. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteriä käsittelevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Miksei Mikkeli Oy:n, Savonlinnan Hankekehitys Oy:n sekä ProAgria Etelä-Savo ry:n Digiportaat – asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa -hankkeen työntekijät.